Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY (PODMIENKY POUŽÍVANIA SLUŽBY)

1.VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.1 Poskytovateľom služby je spoločnosť  Bc. Vladimír Jacko – ŠACHOVÉ TRÉNINGY, Lomnická 6758/18, 080 05  Prešov, Slovenská republika, IČO:  48305146, DIČ:  081293961, tel.: +421 944 501 799, email: vladimir.jacko@sachovetreningy.sk  (ďalej len „poskytovateľ“).

1.2 Poskytovateľ nie je platcom DPH.

1.3 Používateľom je každá fyzická osoba, ktorá užíva portál poskytovateľa. Uskutočniť registráciu na portáli poskytovateľa môže výhradne fyzická osoba.

1.4 Odoslaním objednávky akejkoľvek služby poskytovanej poskytovateľom na portáli,  ako aj  doručením prejavu vôle používateľa smerujúcemu k zakúpeniu služby poskytovanej poskytovateľom na portáli, dáva používateľ súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

1.6 Tieto Obchodné podmienky sa  riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

2.PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽBY

2.1 Pre využívanie služby je potrebná objednávka používateľa. Objednávku uskutočňujú fyzické osoby prostredníctvom formuláru na stránkach poskytovateľa.

a) http://sachovetreningy.sk/produkt-4/objednavka-1-treningovy-mesiac/,
b) http://sachovetreningy.sk/produkt-4/objednavka-5-treningovych-mesiacov/,
c) http://sachovetreningy.sk/produkt-4/objednavka-10-treningovych-mesiacov/
d) http://sachovetreningy.sk/palecek-dalsia-objednavka-po-jednom-mesiaci/ 
e) http://sachovetreningy.sk/palecek-dalsia-objednavka-po-piatich-mesiacoch/
f) http://sachovetreningy.sk/palecek-dalsia-objednavka-po-desiatich-mesiacoch/
g) http://sachovetreningy.sk/krak-dalsia-objednavka-po-jednom-mesiaci/
h) http://sachovetreningy.sk/krak-dalsia-objednavka-po-piatich-mesiacoch/
i) http://sachovetreningy.sk/krak-dalsia-objednavka-po-desiatich-mesiacoch/
j) http://sachovetreningy.sk/mazur-dalsia-objednavka-po-jednom-mesiaci/
k) http://sachovetreningy.sk/mazur-dalsia-objednavka-po-piatich-mesiacoch/
l) http://sachovetreningy.sk/cennik-turnaj/
m) http://sachovetreningy.sk/cennik-gladiatori/ 
n) http://sachovetreningy.sk/cennik-balik-special/ 
o) http://sachovetreningy.sk/cennik-balik-combo/ 

2.2 Službou poskytovateľa je poskytovanie nevýhradného prístupu k audiovizuálnemu dielu, ku ktorému sa vzťahuje autorské právo poskytovateľa podľa  zákona č. 185/2015 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov, ktorého obsahom sú najmä výukové šachové tréningy. Tieto tréningy sú ponúkané používateľovi v rôznych variantoch, z ktorých si používateľ vyberie pri zakúpení služby práve jeden variant. Rozdielnosť ponúkaných variantov môže spočívať ako v rozsahu, tak v obsahu, či cene za jednotlivý variant. Po zakúpení ktoréhokoľvek variantu kontinuálneho tréningu si každý ďalší variant kontinuálneho tréningu bude možné zakúpiť výlučne prostredníctvom členskej sekcie, pričom na takéto zakúpenie sa vzťahujú tieto Obchodné podmienky. Obsahové náležitosti formuláru pri nákupe prostredníctvom členskej sekcie, ako aj podmienky nákupu prostredníctvom členskej sekcie budú identické s podmienkami a obsahovými náležitosťami formuláru pri pôvodnom nákupe.

2.3 Používateľ sa momentom zakúpenia služby zaväzuje uskutočniť platbu podľa Článku 4 a nasl. týchto Obchodných podmienok vo výške určenej cenníkom aktuálne zverejneným na portáli na podstránke „Cenník“. Momentom zakúpenia služby sa rozumie poskytovateľovi doručený prejav vôle používateľa smerujúci k zakúpeniu služby.

2.4 Poskytovateľ sa zaväzuje najneskôr 72 hodín po obdržaní platby za zakúpenú službu poskytnúť používateľovi nevýhradný prístup k audiovizuálnemu dielu, ku ktorému sa vzťahuje autorské právo poskytovateľa podľa  zákona č. 185/2015 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov, a to v dohodnutej cene, rozsahu a obsahu, alebo oznámiť termín sprístupnenia služby.

2.5 Služba, ktorú poskytuje poskytovateľ je spoplatnená cenníkom aktuálne zverejneným pri zakúpení služby na podstránke „CENNÍK“ .

2.6 Používateľ voči poskytovateľovi vyhlasuje a zaručuje, že sa riadne oboznámil s informáciami o variante služby poskytovanej poskytovateľom zverejnenými na portáli poskytovateľa (na podstránke „Cenník“), a to najmä s jeho cenou, rozsahom a obsahom, že je plne spôsobilý na právne úkony, a to najmä pokiaľ ide o jeho vek, nebol zbavený spôsobilosti na právne úkony, jeho spôsobilosť na právne úkony nebola obmedzená v rozsahu, ktorý by mu znemožňoval vysloviť súhlas s týmito podmienkami a používaním služieb, používaním služieb zo strany používateľa za podmienok uvedených v týchto podmienkach nedôjde k porušeniu právnych predpisov vydaných inými štátmi, než je Slovenská republika, sa pred začatím používania služieb dôkladne oboznámil s týmito podmienkami, že týmto podmienkam celkom rozumie a súhlasí s nimi, si je vedomý skutočnosti, že v dôsledku pozastavenia či zmeny poskytovania služieb môže stratiť dočasne či trvale prístup k obsahu poskytovateľa

2.7. Používateľ sa zaväzuje, že nebude používať služby, ak by ich použitím zo strany používateľa došlo k porušeniu právnych predpisov platných v Slovenskej republike, ako aj v zahraničí, bude používať služby len na účel, na ktorý sú určené, v rozsahu aký je určený a určeným spôsobom, zaistí dôvernosť všetkých identifikačných údajov a hesiel nevyhnutných na prihlásenie používateľa a na prístup k službám, a najmä že tieto identifikačné údaje a heslá nesprístupní žiadnej tretej osobe. Ak používateľ poruší akúkoľvek z týchto povinností, vystavuje sa riziku uplatnenia práv poskytovateľa vyplývajúcich z porušenia autorského práva používateľom, ako aj trestnoprávneho postihu.

3.REKLAMÁCIA A ZRUŠENIE SLUŽBY

3.1 Zrušenie objednávky zo strany poskytovateľa je možné v prípade, ak je nemožnosť plnenia zo strany poskytovateľa spôsobená konaním používateľa, najmä ak používateľ bráni plneniu zo strany poskytovateľa, ak uviedol nepravdivé, neúplné, či nesprávne údaje.

3.2 Zrušenie objednávky zo strany poskytovateľa je možné aj v prípade, keď bez zavinenia poskytovateľa nie je možné zabezpečiť objednanú službu. V takomto prípade sa poskytovateľ zaväzuje, že používateľovi bezodkladne vráti celé plnenie, alebo mu poskytne náhradné plnenie, ak s tým používateľ súhlasí.

3.3  Záručná doba na danú službu poskytovateľa je doba plynutia služby. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) postačuje doklad o zakúpení (faktúra). Reklamáciu musí používateľ uplatniť u poskytovateľa prostredníctvom emailu s kontaktnými údajmi, detailným popisom problému a priloženým dokladom o zakúpení služby na adresu info@sachovetreningy.sk.

3.4 Poskytovateľ sa zaväzuje najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie vydať prehlásenie o výsledku reklamácie.

3.5 V prípade uznania reklamácie, sa poskytovateľ zaväzuje poskytnúť používateľovi novú službu, alebo  poskytnúť náhradnú službu, alebo poskytnúť primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu chýb, alebo vrátiť celé plnenie, ak je toto možné vzhľadom na okolnosti spravodlivo požadovať, alebo so súhlasom používateľa poskytnúť náhradné plnenie.

3.6  Reklamácia bude uznaná v prípade ak služba nie je dodaná v danej lehote, nespĺňa formálne kritéria súvisiace s komplexnou metodikou služby uverejnenej na stránke, je chybná po technickej stránke alebo sa nezhoduje so zakúpenou službou.

4.PLATBY

4.1 Platbu za službu uskutočňuje používateľ prevodným príkazom zo svojho bankového účtu na bankový účet predávajúceho na základe údajov obdržaných v emailovom potvrdení bezodkladne po zakúpení služby, priamym vkladom v hotovosti na bankový účet predávajúceho na základe údajov obdržaných v emailovom potvrdení bezodkladne po zakúpení služby, alebo on-line platobnou kartou (ihneď).

4.2 Platba je možná len v mene EUR (euro).  

4.3 Automaticky vygenerované „Potvrdenie o objednávke služby“ (zálohovú faktúru) posiela poskytovateľ používateľovi po obdržaní objednávky používateľom. Po uhradení sumy (ceny za objednanú službu) uvedenej na zálohovej faktúre a obdržaní tejto platby v prospech bankového účtu poskytovateľa, bude poskytovateľom automaticky vygenerovaná „Faktúra“ (riadna faktúra za zakúpenú službu) a odoslaná používateľovi.

4.4 Povinnosť platby vzniká používateľovi momentom zakúpenia služby definovaným v  Článku 2 a nasl. týchto Obchodných podmienok.

4.5 Forma platby

a) Platba jednorázovo znamená, že zaplatíte ihneď po odoslaní objednávkového formulára.

b) Platba na splátky znamená, že zaplatíte prvú splátku z celkovej čiastky ihneď po odoslaní objednávkového formulára a druhú splátku zaplatíte za 30 dní od odoslania objednávky. V prípade neuhradenia druhej splátky bude prístup ku tréningom zablokovaný.

5. GARANCIA

Za svoje služby Bc. Vladimír Jacko – ŠACHOVÉ TRÉNINGY ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí. Cieľom portálu www.sachovetreningy.sk  je naučiť vás trénovať efektívne a pravidelne s ucelenou koncepciou a časovou slobodou pod vedením profesionálneho trénera. Pokiaľ by ste do 7 dní od zaplatenia usúdili, že tento spôsob tréningu  nie je pre Vás, vrátime vám peniaze naspäť. 

6.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1 Používateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov. Informácie o ochrane osobných údajov poskytuje poskytovateľ na portáli na podstránke: http://sachovetreningy.sk/ochrana-osobnych-udajov/   

 

V Prešove dňa 01.02.2018